فتأمّلیۀ
15 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
راجع به معنای الفاظی چون فتأمّل، فافهم و فتدبّر می باشد.